Daily Mass Readings

September 28, 2021

Feast of St. Lorenzo Ruiz, Martyr

English

FIRST READING: (Zechariah 8:20-23)


Thus says the LORD of hosts:

There shall yet come peoples,

the inhabitants of many cities;

and the inhabitants of one city shall approach those of another,

and say, “Come! let us go to implore the favor of the LORD”;

and, “I too will go to seek the LORD.”

Many peoples and strong nations shall come

to seek the Lord of hosts in Jerusalem

and to implore the favor of the LORD.

Thus says the LORD of hosts:

In those days ten men of every nationality,

speaking different tongues, shall take hold,

yes, take hold of every Jew by the edge of his garment and say,

“Let us go with you, for we have heard that God is with you.”


RESPONSORIAL PSALM:

GOD IS WITH US.


His foundation upon the holy mountains

the LORD loves:

The gates of Zion,

more than any dwelling of Jacob.

Glorious things are said of you,

O city of God!


I tell of Egypt and Babylon

among those that know the LORD;

Of Philistia, Tyre, Ethiopia:

“This man was born there.”

And of Zion they shall say:

“One and all were born in her;

And he who has established her

is the Most High LORD.”


They shall note, when the peoples are enrolled:

“This man was born there.”

And all shall sing, in their festive dance:

“My home is within you.”


HOLY GOSPEL: (Luke 9:51-56)

When the days for Jesus to be taken up were fulfilled, he resolutely determined to journey to Jerusalem, and he sent messengers ahead of him. On the way they entered a Samaritan village to prepare for his reception there, but they would not welcome him because the destination of his journey was Jerusalem. When the disciples James and John saw this they asked, “Lord, do you want us to call down fire from heaven

to consume them?” Jesus turned and rebuked them, and they journeyed to another village.

Tagalog

UNANG PAGBASA: (Zacarias 8:20-23)

"Darating sa Jerusalem ang mga taga-iba't ibang bayan. Sila'y magyayayaan: 'Tayo na sa Panginoon. Hanapin natin siya at mamanhik tayo sa kanya. Ako man ay pupunta roon.' Maraming tao at bansang makapangyarihan ang pupunta sa Jerusalem upang dumulog kay sa Panginoon. Sa araw na yaon, sampu-sampung dayuhan ang mangunguyapit sa bawat Judio at makikiusap na isama sila dahil sa balitang ang mga Judio ay pinapatnubayan ng Diyos."


SALMONG TUGUNAN:

ANG ATING PANGINOON D'YOS AY KAPILING NATING LUBOS.


Sa Bundok ng Sion,

Itinayo ng Diyos ang banal na lunsod,

Ang lunsod na ito'y

Higit niyang mahal sa alinmang bayan ng angkan ni Jacob.

Kaya't iyong dinggin

Ang ulat sa iyong mabubuting bagay, O lungsod ng Diyos.


"Ang itinala ko

Yaong mga bansang sa iyo'y sasama,

Aking ibibilang ang bansang Egipto at ang Babilonia;

Ibibilang ko rin yaong Filistia, Tiro at Etiopia."

At tungkol sa Sion,

Yaong sasabihi'y, "Ang lahat ng bansa ay masasakupan.

Siya'y palalakasin at patatatagin ng Kataas-taasan."


Ang Poon ay gagawa,

Ng isang talaan ng lahat ng taong doo'y mamamayan.

Ang lahat ng ito ay magsisiawit at pawang sasayaw.


MABUTING BALITA: (Lucas 9:51-56)

Nang nalalapit na ang panahong iaakyat si Jesus sa langit, ipinasiya niyang pumunta sa Jerusalem. Sinugo niya ang ilan upang mauna sa kanya. Humayo sila at pumasok sa isang nayon sa Samaria upang ipaghanda siya ng matutuluyan. Ngunit ayaw siyang tanggapin ng mga Samaritano sapagkat siya'y patungo sa Jerusalem. Nang makita ito nina Santiago at Juan ay kanilang sinabi, "Panginoon, payag ba kayong magpababa kami ng apoy mula sa langit upang pugnawin sila?" Ngunit bumaling siya at pinagsabihan sila. "Hindi ninyo alam kung anong uri ng espiritu ang sumasainyo," sabi niya, "Sapagkat naparito ang Anak ng Tao hindi upang ipahamak ang mga tao kundi upang iligtas sila." At nagtungo sila sa ibang nayon.

September 27, 2021

Feast of St. Vincent de Paul

English

FIRST READING: (Zechariah 8:1-8)


This word of the LORD of hosts came:

Thus says the LORD of hosts:

I am intensely jealous for Zion,

stirred to jealous wrath for her.

Thus says the LORD:

I will return to Zion,

and I will dwell within Jerusalem;

Jerusalem shall be called the faithful city,

and the mountain of the LORD of hosts,

the holy mountain.

Thus says the LORD of hosts: Old men and old women,

each with staff in hand because of old age,

shall again sit in the streets of Jerusalem.

The city shall be filled with boys and girls playing in its streets.

Thus says the LORD of hosts:

Even if this should seem impossible

in the eyes of the remnant of this people,

shall it in those days be impossible in my eyes also,

says the LORD of hosts?

Thus says the LORD of hosts:

Lo, I will rescue my people from the land of the rising sun,

and from the land of the setting sun.

I will bring them back to dwell within Jerusalem.

They shall be my people, and I will be their God,

with faithfulness and justice.RESPONSORIAL PSALM:


THE LORD WILL BUILD UP ZION AGAIN, AND APPEAR IN ALL HIS GLORY.


The nations shall revere your name, O LORD,

and all the kings of the earth your glory,

When the LORD has rebuilt Zion

and appeared in his glory;

When he has regarded the prayer of the destitute,

and not despised their prayer.


Let this be written for the generation to come,

and let his future creatures praise the Lord:

“The LORD looked down from his holy height,

from heaven he beheld the earth,

To hear the groaning of the prisoners,

to release those doomed to die.”


The children of your servants shall abide,

and their posterity shall continue in your presence.

That the name of the LORD may be declared in Zion;

and his praise, in Jerusalem,

When the peoples gather together,

and the kingdoms, to serve the LORD.HOLY GOSPEL: (Luke 9:46-50)


An argument arose among the disciples about which of them was the greatest. Jesus realized the intention of their hearts and took a child and placed it by his side and said to them, “Whoever receives this child in my name receives me, and whoever receives me receives the one who sent me. For the one who is least among all of you is the one who is the greatest.”


Then John said in reply, “Master, we saw someone casting out demons in your name and we tried to prevent him because he does not follow in our company.” Jesus said to him, “Do not prevent him, for whoever is not against you is for you.”

Tagalog

UNANG PAGBASA: (Zacarias 8: 1-8)


Sinabi sa akin ng Panginoon, “Ganito ang sabihin mo: Sabik na sabik na akong ipadama sa Jerusalem ang aking pagmamahal at ang poot ko’y nag-aalab laban sa mga dumuhagi sa kanya. Babalik ako sa Jerusalem at maninirahan uli roon. Ito’y tatawaging Lungsod ng Katotohanan at ang bundok na itinalaga sa akin ay tatawaging Banal na Bundok. Hahaba ang buhay ng mga taga-Jerusalem. Marami na uling makikitang matatandang babae’t lalaking nakatungkod na naglalakad sa mga plasa at lansangan. Ang mga lansangan ay mapupuno ng mga batang naglalaro. Aakalain ng mga natira sa Israel na mahirap itong mangyari. Sabihin mong sa akin ay walang hindi mangyayari. Ang mga anak ng aking bayan na natapon sa mga lupain sa silangan at kanluran ay ililigtas ko at muling ibabalik sa Jerusalem. Sila ay magiging bayan ko at ako ang magiging Diyos nila. Ako at sila’y mananatiling tapat sa aming tipanan.”SALMONG TUGUNAN:


PANGINOO'Y MAHAHAYAG KAPAG SION AY NATATAG.


Ang lahat ng bansa sa Poon ay takot,

Maging mga hari sa buong sinukob.

Kung iyong itayong pamuli ang Sion,

Ika’y mahahayag doon, Panginoon.

Daing ng mahirap ay iyong diringgin,

Di mo tatanggihan ang kanilang daing.


Ito’y matititik upang matunghayan,

Ng sunod na lahing di pa dumaratal;

Ikaw nga, O Poon, ay papurihan.

Mula sa itaas, luklukan mong banal,

Ang lahat sa lupa’y iyong minamasdan.

Iyong dinirinig ang pagtatanghuyan

Ng mga bilanggong ang hatol ay bitay,

Upang palayain sa hirap na taglay.


At ang mga anak ng ‘yong mga lingkod,

mamumuhay namang panatag ang loob;

magiging matatag ang kanilang angkan,

sa pag-iingat mo, sila ay tatagal.

Anupa’t ang iyong ngala’y mahahayag,

sa Sion, O Poon, ika’y ibabansag;

pag ang mga bansa ay nagsasama-sama

sa banal na lungsod upang magsisamba.
MABUTING BALITA: (Lucas 9: 46-50)


Noong panahong iyon, nagtalu-talo ang mga alagad kung sino sa kanila ang pinakadakila. Batid ni Hesus ang kanilang iniisip, kaya’t tinawag niya ang isang maliit na bata at pinatayo sa tabi niya. At sinabi niya sa kanila, “Ang sinumang tumatanggap sa batang ito alang-alang sa akin ay tumatanggap sa akin ay tumatanggap sa nagsugo sa akin. Ang pinakaaba sa inyong lahat ay siyang pinakadakila.”


Sinabi ni Juan, “Guro, nakita po namin ang isang taong nagpapalayas ng mga demonyo sa pamamagitan ng pangalan ninyo. Pinagbawalan namin siya sapagkat siya’y hindi natin kasamahan.” Ngunit sinabi ni Hesus, “Huwag ninyo siyang pagbawalan; sapagkat ang hindi laban sa atin ay kapanig natin.”

September 26, 2021 (26th Sunday in Ordinary Time)

English

FIRST READING: (Numbers 11:25-29)

The LORD came down in the cloud and spoke to Moses. Taking some of the spirit that was on Moses, the LORD bestowed it on the seventy elders; and as the spirit came to rest on them, they prophesied.

Now two men, one named Eldad and the other Medad, were not in the gathering but had been left in the camp.

They too had been on the list, but had not gone out to the tent; yet the spirit came to rest on them also, and they prophesied in the camp. So, when a young man quickly told Moses, "Eldad and Medad are prophesying in the camp," Joshua, son of Nun, who from his youth had been Moses’ aide, said, "Moses, my lord, stop them." But Moses answered him, "Are you jealous for my sake? Would that all the people of the LORD were prophets! Would that the LORD might bestow his spirit on them all!"


RESPONSORIAL PSALM:

THE PRECEPTS OF THE LORD GIVE JOY TO THE HEART.


The law of the LORD is perfect,

refreshing the soul;

the decree of the LORD is trustworthy,

giving wisdom to the simple.


The fear of the LORD is pure,

enduring forever;

the ordinances of the LORD are true,

all of them just.


Though your servant is careful of them,

very diligent in keeping them,

Yet who can detect failings?

Cleanse me from my unknown faults!


From wanton sin especially, restrain your servant;

let it not rule over me.

Then shall I be blameless and innocent

of serious sin.SECOND READING:(James 5:1-6)

Come now, you rich, weep and wail over your impending miseries. Your wealth has rotted away, your clothes have become moth-eaten, your gold and silver have corroded, and that corrosion will be a testimony against you; it will devour your flesh like a fire. You have stored up treasure for the last days. Behold, the wages you withheld from the workers who harvested your fields are crying aloud; and the cries of the harvesters have reached the ears of the Lord of hosts. You have lived on earth in luxury and pleasure; you have fattened your hearts for the day of slaughter. You have condemned; you have murdered the righteous one; he offers you no resistance.HOLY GOSPEL: (Mark 9:38-43, 45, 47-48)

At that time, John said to Jesus, "Teacher, we saw someone driving out demons in your name, and we tried to prevent him because he does not follow us." Jesus replied, "Do not prevent him. There is no one who performs a mighty deed in my name who can at the same time speak ill of me. For whoever is not against us is for us. Anyone who gives you a cup of water to drink because you belong to Christ, amen, I say to you, will surely not lose his reward.

"Whoever causes one of these little ones who believe in me to sin, it would be better for him if a great millstone were put around his neck and he were thrown into the sea. If your hand causes you to sin, cut it off. It is better for you to enter into life maimed than with two hands to go into Gehenna, into the unquenchable fire. And if your foot causes you to sin, cut if off. It is better for you to enter into life crippled than with two feet to be thrown into Gehenna. And if your eye causes you to sin, pluck it out. Better for you to enter into the kingdom of God with one eyethan with two eyes to be thrown into Gehenna, where 'their worm does not die, and the fire is not quenched.'"

Tagalog

UNANG PAGBASA: (Mga Bilang 11:25-29)

Noong mga araw na iyon, ang Panginoon ay bumaba sa anyo ng ulap at kinausap nga si Moises. Ang pitumpung matatanda ay binahaginan niya ng espiritu, tulad ng ibinigay niya kay Moises. Sila’y napuspos ng kapangyarihan at nagpahayag noon ngunit hindi na nila inulit.

May naiwang dalawang matandaang lalaki sa kampamento: Eldad ang pangalan ng isa at yaong isa’y Medad. Tinawag silang kasama ng pitumpu ngunit hindi sumama.

Gayunman, binahaginan din sila ng espiritu ng Panginoon kaya sila’y nagpahayag na roon. Nakita pala sila ng isang binata at patakbo itong nagpunta kay Moises. Sinabi niya, “Sina Eldad at Medad ay nagpapahayag sa kampo.”

Dahil dito, sinabi ni Josue na anak ni Nun at katulong ni Moises, “Bakit di ninyo sila sawayin?” Ngunit sinabi ni Moises, “Nangangamba ka bang ako’y mababawasan ng karangalan? Mas gusto ko ngang maging propeta ang lahat ng Israelita at mapuspos ng espiritu ng Panginoon.”


SALMONG TUGUNAN:

ATING KABUTIHA'T LUGOD AY NASA LOOBIN NG DIYOS.


Ang batas ng Panginoon ay batas na walang kulang,

Ito’y utos na ang dulot sa tao ay bagong buhay;

Yaong kanyang mga batas ay mapagtitiwalaan,

Nagbibigay ng talino sa pahat ang kaisipan.


Yaong paggalang sa Poon ay marapat at mabuti,

Isang banal na tungkulin na iiral na parati;

Pati mga hatol niya’y matuwid na kahatulan,

Kapag siya ang humatol, ang pasya ay pantay-pantay.


Ang utos mo, Panginoon, sa alipin mo at lingkod,

Ay mayroong gantimpala kapag aking sinusunod.

Walang taong pumupuna sa gawa n’yang hindi angkop,

Kaya ako ay iligtas sa lihim na gawang buktot.


Ang lingkod mo ay iligtas sa hayag na kasalanan,

At h’wag mo pong itutulot na ako ay pagharian;

Mamumuhay akong ganap na wala nang kapintasan,

Ako’y lubos na lalaya sa kuko ng kasalanan.


IKALAWANG PAGBASA: (Santiago 5:1-6)

Pakinggan ninyo ito, kayong mayayaman! Tumangis kayo at humagulgol dahil sa mga kapighatiang darating sa inyo. Bulok na ang inyong mga kayamanan at kinain na ng tanga ang inyong mga damit. Kinain na ng kalawang ang inyong ginto at pilak, at ang kalawang ding iyon ang magiging katibayan laban sa inyo at parang apoy na uubos sa inyong laman. Iyan ang kayamanang inimpok ninyo para sa mga huling araw. Sumisigaw laban sa inyo ang upa na hindi ninyo ibinigay sa mga gumapas sa inyong bukirin. Umabot sa langit, sa pandinig ng Panginoong Makapangyarihan sa lahat, ang mga hinaing ng mga mang-aani na inyong inapi! Nagpakalayaw kayo at nagpasasa dito sa lupa. Nagpataba kayong parang mga hayop na papatayin. Hinatulan ninyo at ipinapatay ang mga matuwid; hindi sila lumaban sa inyo.


MABUTING BALITA: (Marcos 9:38-43, 45, 47-48)

Noong panahong iyon, sinabi kay Hesus ni Juan, “Guro, nakakita po kami ng isang taong nagpapalayas ng mga demonyo sa pamamagitan ng pangalan mo, at pinagbawalan namin sapagkat hindi natin siya kasamahan.” Nugnit sinabi ni Hesus, “Huwag ninyo siyang pagbawalan, sapagkat walang taong matapos gumawa ng kababalaghan sa pangalan ko ang agad magsasalita ng masama laban sa akin. Sapagkat ang hindi laban sa atin ay panig sa atin. Sinasabi ko sa inyo: sinumang magbigay sa inyo ng isang basong tubig dahil sa kayo’y kay Kristo ay tiyak na gagantimpalaan.

“Mabuti pa sa isang tao ang siya’y bitinan ng isang malaking gilingang-bato sa leeg at itapon sa dagat kaysa maging sanhi ng pagkakasala ng isa sa maliliit na ito na nananalig sa akin. Kung ang kamay mo ang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo! Mabuti pa ang mapunta ka sa langit nang putol ang isang kamay kaysa may dalawang kamay na mahulog ka sa impiyerno, sa apoy na hindi mamamatay. Kung ang paa mo ang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo! Mabuti pa ang mapunta ka sa langit nang putol ang isang paa kaysa may dalawang paa na mahulog ka sa impiyerno. At kung ang mata mo ang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, dukutin mo! Mabuti pa ang pumasok ka sa kaharian ng Diyos nang bulag ang isang mata kaysa may dalawang mata na mahulog ka sa impiyerno. Doo’y hindi mamamatay ang mga uod na kumakain sa kanila, at hindi mamamatay ang apoy.”

September 25, 2021

English

FIRST READING: (Zechariah 2:5-9, 14-15a)

I, Zechariah, raised my eyes and looked: there was a man with a measuring line in his hand. I asked, “Where are you going?” He answered, “To measure Jerusalem, to see how great is its width and how great its length.”

Then the angel who spoke with me advanced, and another angel came out to meet him and said to him, “Run, tell this to that young man: People will live in Jerusalem as though in open country, because of the multitude of men and beasts in her midst. But I will be for her an encircling wall of fire, says the LORD, and I will be the glory in her midst.”

Sing and rejoice, O daughter Zion! See, I am coming to dwell among you, says the LORD. Many nations shall join themselves to the LORD on that day, and they shall be his people and he will dwell among you.


RESPONSORIAL PSALM:

THE LORD WILL GUARD US AS A SHEPHERD GUARDS HIS FLOCKS.


Hear the word of the LORD, O nations,

proclaim it on distant isles, and say:

He who scattered Israel, now gathers them together,

he guards them as a shepherd guards his flock.


The LORD shall ransom Jacob,

he shall redeem him from the hand of his conqueror.

Shouting, they shall mount the heights of Zion,

they shall come streaming to the LORD’s blessings.


Then the virgins shall make merry and dance,

and young men and old as well.

I will turn their mourning into joy,

I will console and gladden them after their sorrows.


HOLY GOSPEL: (Luke 9:43b-45)

While they were all amazed at his every deed, Jesus said to his disciples, “Pay attention to what I am telling you. The Son of Man is to be handed over to men.” But they did not understand this saying; its meaning was hidden from them so that they should not understand it, and they were afraid to ask him about this saying.

Tagalog

UNANG PAGBASA: (Zacarias 2:5-9, 14-15)

Muli akong tumingin at may nakita akong isang lalaking may dalang panukat. Tinanong ko ito, “Saan kayo pupunta?” “Susukatin ko ang luwang at haba ng Jerusalem,” sagot niya. Walang anu-ano, lumakad ang anghel na kausap ko at sinalubong siya ng isa pang anghel. Sinabi nito sa kanya, “Dali ka! Sabihin mo sa binatang may dalang panukat na ang Jerusalem ay titirhan ng maraming tao at hayop. Hindi na ito papaderan pagkat ang Panginoon ang magiging bakod na apoy ng Jerusalem, at ang kaningningan niya’y lulukob sa buong lungsod.” Sinabi pa ng Panginoon, “Umawit ka sa kagalakan, bayan ng Sion, pagkat maninirahan na ako sa piling mo.” Sa araw na yaon, maraming bansa ang sama-samang magpupuri sa Panginoon at pasasakop sa kanya.


SALMONG TUGUNAN:

PUMAPATNUBAY NA DIYOS AY PASTOL NA KUMUKUPKOP.


"Mga bansa, pakinggan ninyo ang sabi ng Poon,

At ipahayag ninyo sa malalayong lupain;

'Pinapangalat ko ang mga anak ni Israel,

Ngunit sila'y muli kong titipunin at aalagaan.

Gaya ng pagbabantay ng isang pastol sa kanyang tupa.'


Sapagkat tinubos ng Poon si Jacob,

At pinalaya sa kapangyarihan ng kaaway

Na lubhang makapangyarihan at malakas.

Aakyat silang nagsisigawan sa tuwa patungo sa Bundok ng Sion,

Tigib ng kaligayahan dahil sa mga pagpapala ng Poon.


Kung magkagayon, sasayaw sa katuwaan ang mga dalaga,

Makikigalak pati mga binata't matatanda;

Ang kanilang dalamhati ay magiging tuwa,

Papalitan ko ng kagalakan ang kanilang kalungkutan.


MABUTING BALITA: (Lucas 9:43-45)

Noong panahong iyon, samantalang nanggigilalas ang mga tao sa lahat ng ginawa ni Jesus, sinabi niya sa kanyang mga alagad, "Tandaan ninyo ang sasabihin ko: ipagkakanulo ang Anak ng Tao." Ngunit hindi nila ito naunawaan, pagkat inilingid ito sa kanila. Nangangamba naman silang magtanong sa kanya kung ano ang ibig sabihin niyon.

September 24, 2021

English

FIRST READING: (Haggai 2:1-9)

In the second year of King Darius, on the twenty-first day of the seventh month, the word of the LORD came through the prophet Haggai: "Tell this to the governor of Judah, Zerubbabel, son of Shealtiel, and to the high priest Joshua, son of Jehozadak, and to the remnant of the people:

Who is left among you that saw this house in its former glory? And how do you see it now? Does it not seem like nothing in your eyes? But now take courage, Zerubbabel, says the LORD, and take courage, Joshua, high priest, son of Jehozadak, And take courage, all you people of the land, says the LORD, and work! For I am with you, says the LORD of hosts. This is the pact that I made with you when you came out of Egypt, And my spirit continues in your midst; do not fear! For thus says the LORD of hosts: One moment yet, a little while, and I will shake the heavens and the earth, the sea and the dry land. I will shake all the nations, and the treasures of all the nations will come in, And I will fill this house with glory, says the LORD of hosts. Mine is the silver and mine the gold, says the LORD of hosts. Greater will be the future glory of this house than the former, says the LORD of hosts; And in this place I will give you peace, says the LORD of hosts!"


RESPONSORIAL PSALM:

HOPE IN GOD; I WILL PRAISE HIM, MY SAVIOR AND MY GOD.


Do me justice, O God, and fight my fight

against a faithless people;

from the deceitful and impious man rescue me.


For you, O God, are my strength.

Why do you keep me so far away?

Why must I go about in mourning,

with the enemy oppressing me?


Send forth your light and your fidelity;

they shall lead me on

And bring me to your holy mountain,

to your dwellingplace.


Then will I go in to the altar of God,

the God of my gladness and joy;

Then will I give you thanks upon the harp,

O God, my God!


HOLY GOSPEL: (Luke 9:18-22)

Once when Jesus was praying in solitude, and the disciples were with him, he asked them, “Who do the crowds say that I am?” They said in reply, “John the Baptist; others, Elijah;

still others, ‘One of the ancient prophets has arisen.’” Then he said to them, “But who do you say that I am?” Peter said in reply, “The Christ of God.” He rebuked them and directed them not to tell this to anyone.

He said, “The Son of Man must suffer greatly and be rejected by the elders, the chief priests, and the scribes, and be killed and on the third day be raised.”

Tagalog

UNANG PAGBASA: (Ageo 2:1-9)

Ikalawang taon noon ng pamamahala ni Haring Dario. Noong ikadalawampu't isa ng ikapitong buwan ng taon ding iyon, kinausap ng Panginoon si Propeta Ageo: "Ganito ang sabihin mo kay Zorobabel na gobernador ng Juda, kay Josue at sa mga Israelita: 'Sino sa inyo ang nakakita sa kagandahan ng templong ito noong una? At ano ang hitsura nito ngayon? Hindi ba mas mabuti pa ang wala? Ngunit huwag kayong mawalan ng pag-asa. Lakasan ninyo ang inyong loob at gawin ninyo ang aking templo pagkat ako'y sumasainyo. Tulad ng pangako ko sa inyo nang ilabas ko kayo sa Egipto, papatnubayan kayo ng aking Espiritu. Kaya, huwag kayong matakot. Hindi magtatagal at minsan ko pang yayanigin ang kalangitan at ang buong daigdig, ang lupa at ang dagat. Yayanigin ko ang mga bansa upang maghandog sila para sa templo, pagkat ang ginto at pilak ay akin. Ang templong ito'y magiging maganda kaysa noong una at pasasaganain ko sa lahat ng bagay ang lupaing ito.' " Ito ang sinabi ng Panginoon.


SALMONG TUGUNAN

UMASA KAYO SA DIYOS; S'YA'Y DAKILANG MANUNUBOS.


Hatulan mong ako'y walang kasalanan, Panginoon,

At laban sa masasama, ako'y iyong ipagtanggol;

Sa masama't sinungaling, ilayo mo ako ngayon!


Diyos na aking sanggalang, bakit mo ba ako iniwan?

Bakit ako nagdurusa sa pahirap ng kaaway?


Ang totoo't ang liwanag, buhat sa 'yo ay pakamtan,

Upang sa Sion ay mabalik, sa bundok mong dakong banal

Sa bundok mong pinagpala, at sa templo mong tirahan.


Sa dambana mo, O Diyos, ako naman ay dudulog,

Yamang galak at ligayang sa aki'y iyong dulot;

Sa saliw ng aking alpa'y magpupuri akong lubos

Buong lugod na aawit ako sa Diyos, na aking Diyos!


MABUTING BALITA:(Lucas 9:18-22)

Isang araw, samantalang nananalanging mag-isa si Jesus, lumapit sa kanya ang kanyang mga alagad. Tinanong niya sila, "Sino raw ako ayon sa mga tao?" Sumagot sila, "Ang sabi po ng ilan si Juan Bautista kayo; sabi naman ng iba, si Elias kayo, at may nagsasabi pang nabuhay ang isa sa mga propeta noong una." "Kayo naman, ano ang sabi ninyo? tanong niya sa kanila, "Ang Mesias ng Diyos!" sagot ni Pedro.

Itinagubilin ni Jesus sa kanyang mga alagad na huwag na huwag itong sasabihin kaninuman. At sinabi pa niya sa kanila, "Ang Anak ng Tao'y dapat magbata ng maraming hirap. Itatakwil siya ng matatanda ng bayan, ng mga punong saserdote at ng mga eskriba. Ipapapatay nila siya, ngunit sa ikatlong araw ay muling mabubuhay."

September 23, 2021

Feast of St. Pio of Pietrelcina

English

FIRST READING: (Haggai 1:1-8)


On the first day of the sixth month in the second year of King Darius, The word of the LORD came through the prophet Haggai to the governor of Judah, Zerubbabel, son of Shealtiel, and to the high priest Joshua, son of Jehozadak:


Thus says the LORD of hosts:

This people says: “The time has not yet come to rebuild the house of the LORD.” (Then this word of the LORD came through Haggai, the prophet:) Is it time for you to dwell in your own paneled houses, while this house lies in ruins?


Now thus says the LORD of hosts:

Consider your ways! You have sown much, but have brought in little;

you have eaten, but have not been satisfied;

You have drunk, but have not been exhilarated;

have clothed yourselves, but not been warmed;

And whoever earned wages earned them for a bag with holes in it.


Thus says the LORD of hosts:

Consider your ways!

Go up into the hill country; bring timber, and build the house

That I may take pleasure in it and receive my glory,

says the LORD.RESPONSORIAL PSALM:


THE LORD TAKES DELIGHT IN HIS PEOPLE.


Sing to the LORD a new song

of praise in the assembly of the faithful.

Let Israel be glad in their maker,

let the children of Zion rejoice in their king.


Let them praise his name in the festive dance,

let them sing praise to him with timbrel and harp.

For the LORD loves his people,

and he adorns the lowly with victory.


Let the faithful exult in glory;

let them sing for joy upon their couches;

Let the high praises of God be in their throats.

This is the glory of all his faithful. Alleluia.
HOLY GOSPEL: (Luke 9:7-9)


Herod the tetrarch heard about all that was happening, and he was greatly perplexed because some were saying, “John has been raised from the dead”; others were saying, “Elijah has appeared”; still others, “One of the ancient prophets has arisen.” But Herod said, “John I beheaded. Who then is this about whom I hear such things?” And he kept trying to see him.

Tagalog

UNANG PAGBASA: (Ageo 1: 1-8)

Ikalawang taon noon ng pamamahala ni Haring Dario sa Persia. Nang unang araw ng ikaanim na buwan, tinawag ng Panginoon si Propeta Ageo. Ipinasabi niya kay Zorobabel na gobernandor ng Juda at anak ni Sealtiel at sa punong saserdoteng si Josue na anak naman ni Josadac, “Ganito ang sinabi ng Panginoon: Ipinamamalita ng bansang ito na hindi pa panahon upang muling itayo ang templo.”

Sinabi nga ng Panginoon sa mga Israelita sa pamamagitan ni Propeta Ageo, “Magaganda’t maaayos ang inyo mga tahanan ngunit pinababayaan ninyong wasak ang aking bahay. Isipin ninyo ang inyong kalagayan. Marami ang inyong inihahasik ngunit kakaunti ang inaani. Kumakain nga kayo ngunit hindi nabubusog. Umiinom kayo ngunit hindi nasisiyahan. Kumikita nga ang mga manggagawa ngunit ang kita nila’y parang nahuhulog sa buslong butas. May damit nga kayo ngunit hindi makaalis ng ginaw. Isipin ninyo ang nangyayari sa inyo. Kumuha kayo ng kahoy sa bundok. Gawin ninyo uli ang templo at doon ko ihahayag ang aking kaningningan. Sa gayun, ako’y masisiyahan.”


SALMONG TUGUNAN:

PANGINOO'Y NAGAGALAK SA HIRANG N'YANG MGA ANAK.

Ang Panginoo’y purihin, awitan ng bagong awit,

paruhin sa pagtitipon ng tapat sa pananalig.

Magalak ka, O Israel, dahilan sa Manlilikha;

dahilan sa iyong hari, ikaw Sion ay matuwa.


Purihin sa pagsasayaw, purihin ang kanyang ngalan;

alpat’ tambol ay tugtugin at siya ay papurihan.

Panginoo’y nagagalak sa kanyang mga hirang.

Sa nangagpapakumbaba’y tagumpay ang ibibigay.


Sa tagumpay na natamo, magalak ang mga hirang.

Sa kanilang pagpipista ay magsaya’t mag-awitan.

Sa pagpuri sa Panginoon, ay bayaang magsigawan.

Ang tatanggap ng tagumpay, ay ang kanyang mga hirang.MABUTING BALITA: (Lucas 9, 7-9)

Noong panahong iyon, nabalitaan ni Herodes na tetraka ng Galilea ang lahat ng ginagawa ni Hesus. Nagulo ang kanyang isip, sapagkat may nagsasabing muling binuhay si Juan Bautista. May nagasasabi namang lumitaw si Elias, at may nagsasabi pang muling nabuhay ang isa sa mga propeta noong una. Kaya’t ang sinabi ni Herodes, “Pinapugutan ko si Juan; ngunit sino ang nababalitang ito? Marami akong naririnig tungkol sa kanya.” At pinagsikapan niyang makita si Hesus.

September 22, 2021

Feast of St. Thomas of Villanova

English

FIRST READING: (Ezra 9:5-9)

At the time of the evening sacrifice, I, Ezra, rose in my wretchedness, and with cloak and mantle torn I fell on my knees, stretching out my hands to the LORD, my God.

I said: “My God, I am too ashamed and confounded to raise my face to you, O my God, for our wicked deeds are heaped up above our heads and our guilt reaches up to heaven. From the time of our fathers even to this day great has been our guilt, and for our wicked deeds we have been delivered up, we and our kings and our priests, to the will of the kings of foreign lands, to the sword, to captivity, to pillage, and to disgrace, as is the case today.

“And now, but a short time ago, mercy came to us from the LORD, our God, who left us a remnant and gave us a stake in his holy place; thus our God has brightened our eyes and given us relief in our servitude. For slaves we are, but in our servitude our God has not abandoned us; rather, he has turned the good will of the kings of Persia toward us.

Thus he has given us new life to raise again the house of our God and restore its ruins, and has granted us a fence in Judah and Jerusalem.”


RESPONSORIAL PSALM:

BLESSED BE GOD, WHO LIVES FOR EVER.


He scourges and then has mercy;

he casts down to the depths of the nether world,

and he brings up from the great abyss.

No one can escape his hand.


Praise him, you children of Israel, before the Gentiles,

for though he has scattered you among them,

he has shown you his greatness even there.


So now consider what he has done for you,

and praise him with full voice.

Bless the Lord of righteousness,

and exalt the King of ages.


In the land of my exile I praise him

and show his power and majesty to a sinful nation.HOLY GOSPEL: (Luke 9:1-6)

Jesus summoned the Twelve and gave them power and authority over all demons and to cure diseases, and he sent them to proclaim the Kingdom of God and to heal the sick.

He said to them, “Take nothing for the journey, neither walking stick, nor sack, nor food, nor money, and let no one take a second tunic. Whatever house you enter, stay there and leave from there. And as for those who do not welcome you, when you leave that town, shake the dust from your feet in testimony against them.” Then they set out and went from village to village proclaiming the good news and curing diseases everywhere.

Tagalog

UNANG PAGBASA: (Esdras 9:5-9)

Sa oras ng paghahandog, akong si Esdras ay tumindig ay tumindig na gulanit ang kasuotan at nanikluhod sa harapan ng Panginoon. Ganito ang idinaing ko sa kanya:

"Diyos ko, hindi ako makatingin sa iyo dahil sa kahihiyan bunga ng kasamaan naming suko sa langit. Mula sa kapanahunan ng aming mga magulang hanggang ngayon, hindi na kami nakaahon sa kasalanan. Dahil dito, kami, ang aming mga hari at mga saserdote, ay binayaan ninyong mabihag, patayin, dambungin at ibilad sa kahihiyan ng iba't ibang hari. At ngayon, kahabagan ninyo kami. Niloob ninyong may ilang matira sa amin at muling binigyan ng puwang sa lupaing ito na inyong itinangi. Muli ninyong isinilay sa amin ang inyong paningin at binigyan kami ng pagkakataong makaahon sa pagkaalipin. Naging alipin nga kami sa mahabang panahon, gayunma'y hindi ninyo kami pinabayaan. Pinukaw ninyo ang kalooban ng hari ng Persia. Kaya, binigyan niya kami ng pagkakataong maitayo uli ang iyong templo, at ayusin ang kasiraan, upang makapanirahan kaming tiwasay sa Juda at sa Jerusalem.


SALMONG TUGUNAN:

ANG DIYOS NA WALANG HANGGA'Y ATIN NGAYONG PAPURIHAN.


D'yos ay nagpaparusa na taglay ang habag

Kung tayo ma'y malibing, sa hukay masadlak,

Muling hinahango niya't binubuhay

Walang makatatakas sa kanyang kapangyarihan.


"Kayong Israelita,

Papurihan ninyo ang Diyos sa harap ng mga Hentil

Na pinagtapunan sa inyo.


Doo'y ipinakita sa inyo ang kanyang kapangyarihan,

Siya ay purihin ng bawat nilalang,

Ang Panginoong ating Diyos, na walang hanggan.


Pinagdusa man kayo sa inyong kasalanan,

Ngunit kahahabagan kayo,

At muling ibabalik sa inyong tahanan

Mula sa mga bansang umalipin sa inyo.


Talikdan na ninyo ang inyong mga kasalanan

At mamuhay kayo nang karapat-dapat sa harapan niya.

Kung magkagayon, ang habag ng Panginoon ay inyong madarama.MABUTING BALITA: (Lucas 9:1-6)

Noong panahong iyon, tinawag ni Jesus ang Labindalawa at binigyan sila ng kakayahan at kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo at magpagaling ng mga karamdaman. At sinugo niya sila upang ipahayag ang paghahari ng Diyos at magpagaling ng mga maysakit. Sila'y pinagbilinan niya: "Huwag kayong magbaon ng anuman para sa inyong paglalakbay -- kahit tungkod, supot, tinapay, salapi o bihisan. Makituloy kayo sa alinmang bahay na tumanggap sa inyo, at manatili roon hanggang sa pag-alis ninyo sa bayang iyon. At sakaling hindi kayo tanggapin, umalis kayo roon, at ipagpag ninyo ang alikabok ng inyong mga paa bilang babala sa kanila." Kaya't humayo ang mga alagad at naglakbay sa mga nayon, na ipinangangaral ang Mabuting Balita at nagpapagaling ng mga maysakit sa lahat ng dako.